SMC Workshop Papers

IEEE SMC Workshop on Social Computing and Social Intelligence

October 5, Banff, Canada

 

9.00 – 9.40    Keynote Speech #1

9.40 – 10.10  Keynote Speech #2

10.10—10.30 Coffee Break

10.30—11.00 Keynote Speech #3

11.00—11.30 Keynote Speech #4


13.30—15.00 Session #1: Social Computing

15.00—15.30 Coffee Break & Poster Papers (15.10-15.25)

15.30—17.00 Session #2: Social Intelligence

 

Session #1: Social Computing

Chair: Dr. Rui Qin (rui.qin@ia.ac.cn)

[1] Detecting Suicide Ideation from Sina Microblog. Gao Yuanbo, Li Baobin, Zhu Tingshao, Wang Xuefei, Wang Jingying, Bai Shoutian, Zhou Yang (#1012)

[2] Network analysis and topological relationships in the collective behavior of human beings. Yuan Ye, Chen Xuebo, Huang Tianyun (#1033)

[3] Topic detection Based on Similar Networks, Liu xin, Wang Feng, Helal Sumi, Li

zhongwei, Zhou Jiehan, Zhang weishan. (#1114)

[4] A Distributed Method of Relation Extraction for Knowledge Graph of Dangerous Goods Based on Natural Language Embedding Vector. Huo Jiaxin, Wang Tao, Liu Zhong, Huang Shiru (#1222)

[5] Maximizing Time-discounted Influential Sustainability in Social Networks. Zeng Shuai, Ni Xiaochun, Yuan Yong, Wang Shuai (#1136)

 

Session #2: Social Intelligence

Chair: Dr. Juanjuan Li (juanjuan.li@ia.ac.cn)

[1] Composite Socio-Technical Systems: A Method for Social Energy Systems. He Fulin, Hao Jun, Dai Xiaoxiao, Zhang Jun, Wei Jiaolong, Zhang Yingchen (#1153)

[2] Optimizing the Revenue for Ad Exchanges in Header Bidding Advertising

Markets. Qin Rui, Yuan Yong, Wang Fei-Yue (#1099)

[3] Revenue Models for Demand Side Platforms in Real Time Bidding Advertising. Qin Rui, Ni Xiaochun, Yuan Yong , Li Juanjuan, Wang Fei-Yue (#1228)

[4] Parallel Intermodal Road-rail Transportation System based on ACP. Shen Dayong, Wang Xiao, Wang Jie, Guan Xiaoyun, Yang Peihui, Xu Lei (#1103)

[5] Online robot identification by differentiating abnormal behaviors of WeChat users. Dong Jian, Duan Wei, Chen Bin, Qiu Xiaogang (#1038)

 

Poster Papers

[1] E-Learning Recommendation Framework Based on Deep Learning. Wang Xiao, Zhang Yuanyuan, Yu Shengnan, Liu Xiwei, Yong Yuan, Wang Fei-Yue (#1031)

[2] An ACP-based Approach to Color Image Encryption Using DNA Sequence Operation and Hyper-chaotic System. Zheng Wenbo, Wang Fei-Yue, Wang Kunfeng (#1097)